Wednesday, February 01, 2012

 
Posted by Picasa
Erfgooiers protest

 
Posted by Picasa
Vreedzame Erfgooier Hendrik Smit doodgeschoten in
opdracht van het burgerlijk gezag

Thursday, August 25, 2011

 
Posted by Picasa
Het Dorp Blaricum in de 2e helft van de 17e eeuw.

Thursday, April 10, 2008

 
Blaricum op Gooilandkaart uit 1723
Posted by Picasa

 
Blaricum kadasterkaart sectie B 1832
O.A.T. sectie A, B, C
http://www.histkringblaricum.nl/pdf%20archief/Kadster%20Blaricum%201832.pdf
Posted by Picasa

 
Blaricum dorpskom 1832.
(zie kaart en OAT)
Posted by Picasa

Friday, February 04, 2005

 

INDEX BLARICUM - gooijer.nl.

BLARICUM
BLARICUM OMSTREEKS 1800
_______________________
Blaricum is het enige Gooise dorp, waar de dorpskom nog herkenbaar is gebleven. Een Goois dorp, vroeger omringt door akkers. Oude boerderijen met een hoge rieten kap. Een monument
Index Blaricum - gooijer.nl.jouwpagina.nl
index-blaricum.blogspot.com
Index Blaricum - Dutch / English
index-blaricum-dutch-english.blogspot.com
OUD RECHTELIJK ARCHIEF VAN BLARICUM & LAREN.
blaricum-laren.blogspot.com
Sinds 2010 bestaat de vernieuwde website van de Historische Kring Blaricum. Zeer uitgebreid.
www.histkringblaricum.nl
BLARICUM: adressen, achternamen, straatnamen.
www.nummerzoeker.com/personen/blaricum
Erfgooierslijst Blaricum 1708, opgemaakt door Stad en Lande van Gooiland in opdracht van de Staten van Holland.
blaricum-1708-erfgooiers.blogspot.com
Blaricum op de Gooilandkaart van 1723. Getekend door Maurits Walraven. Unieke kaart in het bezit van de \'Stad en Lande Stichting\'. (informatie Stadsarchief Naarden)
topo-maps.blogspot.com/2008/03/blog-post_716.html
BLARICUM 1742
Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog drong een vooruitgeschoven Franse afdeling plunderend door tot Eemnes en de Gooise dorpen. (Naarden werd niet aangevallen) ( bron: 't Verwerd Europa)
Verpondingskohier 1750-1806. Achternamen op alfabet.
blaricum-ozb-1750.blogspot.com
Reconstructie volkstelling 1811, uitgaande van de Erfgooierslijst van 1805. (de volkstelling van Blaricum is onvindbaar)
blaricum-1805-erfgooierslijst.blogspot.com

BLARICUM 1836 ERFGOOIERSLIJST 
Blaricum stuurde april 1915 een getypte kopie met de erfgooierslijst uit 1836 aan '' Stad en Lande''.

Blaricum: Kadaster OAT 1832; Erfgooierslijst 1836; Huisnummers 1840; Scharende Erfgooiers 1841. Namen met DTB dat.
blaricum-1832-1841.blogspot.com

BLARICUM 1932 ERFGOOIERS STAMBOMEN
Blaricum: Inhoudsopgave met de namen van de Erfgooiers van de ledenlijst uit 1932. Van elke  Gooise erfgooier is een stamboom opgemaakt.  ( in dit geval van de Blaricummmers)   
De stambomen diende als bewijs voor het Erfgooiersschap i.v.m. de uitkering van ca. f 566.- na de verkoop van de Erfgooiersheide aan het Goois Natuurreservaat.   

BLARICUM: ARTIKELEN IN GOOISCHE BLADEN
Film over Winter in Blaricum
Blaricum is the most origin village in Gooland.
www.
Blaricum van het verleden tot het heden. (zie: cultuur)
www.blaricum.nl
\'Blaricum-bestanden\' van FdG zijn ook opgeslagen door R. Machielse bij de Hist. Kring Blaricum. De codenummers van FdG en H.K. Blaricum verschillen.
blaricum-index.blogspot.com
Dag van het werkpaard uit 2009 op youtube.
Blaricummers en Onroerend Zaak Belasting tijdens de jaren 1732 - 1806
blaricum-17321806.blogspot.com
Blaricumse belastingbetalers 1750- 1806
blaricum-1750-1806.blogspot.com
De gelijkenis van DE VERLOREN ZOON in het dialect van Blaricum en Laren. In 1922 gebruikt als argument tegen de inlijving van Blaricum door Laren.
gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id= 7981&DIALECT_BLARICUM_amp_LAREN_
Tot in de 20e eeuw trouwden boeren erfgooiers na het Paasfeest en voor de schaardag begin MEI.
gooijer.netfirms.com/huwelijks%20sluitingen.htm
Huwelijkstraditie in Blaricum in de 18e en 19e eeuw. Met onderzoeksgegevens. l
gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=7020&HUWELIJKSRADITIE_IN_BLARICUM_
Blaricum bezit nog veel oude boerderijen.
www.blaricum.euweb.info/boerderijen.html
De Blaricumse boerderij-erven zijn omringd door lage heggen.
www.blaricum.euweb.info/boerderijen2.html
Brief uit 1797 van de Blaricumse Katholieke gemeenschap gericht aan het dorpsbestuur. Ondanks het feit dat des tijds 95% van de Blaricummers katholiek was, liet het dorpsbestuur de katholieken meebetalen aan het praktisch lege Hervormde kerkgebouw. De katholieken moesten zich 200 jaar lang behelpen met een boerderij die tot schuilkerk diende.
gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=63479
Geschiedenis van de Blaricumse Bouwvenen. Van veenontginning tot woonwijk.
blaricum-bouwvenen.blogspot.com
Grote Brand te Blaricum in 1696. 34 van de 108 huizen werden in de as gelegd. Ook de kerk en het schoolhuis werden prooi van de vlammen.
gooiland.b2me.nl/weblog/print.php?warticle_id=89989
Blaricumse Buurmeesters, Schouten & Schepenen.
gooi-autoriteiten-republiek.blogspot.com
Het bijbelverhaal \'DE VERLOREN ZOON\' geschreven in het dialect van Blaricum en Laren.
dialect-blaricum.blogspot.com
De plundering en vernieling van het paviljoen DE ROTONDE op 19-08-1900
DORPSFIGUREN: ARMMEESTER
Blaricum had nog tot begin 20e eeuw een Armmmeester. Rond de eeuwisseling was dat Gijs Koppen.
gooiland.50plusser.nl/index.php?page=article&warticle_id=72325
Genealogie van de Erfgooiersfamilie De Graaf.
www.histkringblaricum.nl/genealogie/graaf/graaf.htm
Verslag uit 1698 over het onderhoud van de Vierensloot. Dit eeuwenoude beekje ontsprong op het Harde en stroomde door de Oostermeent naar de Zuiderzee. (later IJsselmeer) De benedenloop is nog aanwezig op de Oostermeent. De bovenloop ligt nu ergens bedolven onder de woonwijk Bijvanck. (of daar in de omgeving)
laren-resolutie-1698.blogspot.com
Van oorspronkelijk hallenboerderij tot woonboerderij.
www.blaricum.euweb.info/ateliers_info.html
Blaricum is niet alleen het Gooiste, maar ook het mooiste dorp van Holland.
www.euweb.nl/Blaricum
Blaricum: tijdschrift Hei & Wei. Overzicht nummers vanaf 2004.
www.heienwei.nl
Hei & Wei. Tijdschrift van de gemeente Blaricum. De eerste jaargang verscheen in 1971. Voorgangers: Spuit en Drost.
index-blaricum-english.blogspot.com
WINTERKOST VOOR HEIDESCHAPEN was een probleem. In Blaricum had men daar iets op gevonden.
gooijer.netfirms.com/winterkost.htm
In de Bouwvenen te Blaricum lagen ooit drie grote Landhuizen. Deze Hofsteden stonden bekend als : Ruysdael, Stachouwer en Capitten.
hofsteden-bouwvenen.blogspot.com
HUISMERKEN werden vroeger gebruikt als merkteken op landbouwgereedschap. Nu zijn ze alleen nog terug te vinden als handmerk onder 16e en 17e eeuwse akten.
gooijer.netfirms.com/huismerken.htm
Het kohier van de verponding uit 1732 van Blaricumse huizen. Met verpondingsnummers, eigenaren en huurders.
blaricum-verp1732.blogspot.com
Kadaster Blaricum uit 1832. De O.A.T. gegevens van de secties A, B en C.
www.histkringblaricum.nl/pdf%20archief/Kadster%20Blaricum%201832.pdf
Kadaster Blaricum 1832 . Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel van Sectie B. (namen op alfabet)
kadaster-blaricum.blogspot.com
KADASTERKAART BLARICUM SECTIE DORP UIT 1832. Aangegeven in kleur: a) grondgebruik; b) HERV. Kerk, R.K. Kerk en molen in rood. c) boerderijen in groen.
gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=2757&Kadasterkaart-Blaricum-uit-ca-1832

KOPTIENDEN 1504
KOPTIENDEN 1537KOPTIENDEN 1566Koptienden register van Blaricum uit 1579. Met originele uittreksels van het koptiendenboek uit 1579

http://blaricum-1579-koptienden.blogspot.com

KOPTIENDEN 1593 EN 1579
KOPTIENDEN 1622
Blaricumse koptienden betalers 1660 - 1692.
Blaricum: Koptienden 1677-1708. Dit tijdvak is belangrijk. In deze periode vond plaats: De Grote Brand van 1696 en in 1708 werd de eerste erfgooierslijst opgemaakt. Bij de \'koptienden\' komen dezelfde personen voor als in 1696 en 1708.
KOPTIENDEN 1680
Koptienden register van Blaricum uit 1719. Met originele uittreksels uit het koptienden boek van 1719. Ook koptienden 1740

Ruzie om moeders erfdeel op de Blaricumse begraafplaats in 1710. ORA 3267 fol 35
1710-blaricum-erfdeel.blogspot.com
Kaart van het Molenveen te Blaricum met details. Ook aangegeven de eigenaren en oppervlakte van de Molenveen percelen. f
blaricum-molenveen.blogspot.com
Naamlijst met adressen van de Blaricumse Parochianen uit 1881. (met leeftijd) Met de oude en nieuwe huisnummers.
blaricum-rk-1881.blogspot.com
Notarisakten van Blaricummers uit de periode 1632-1735. Geen persoonsnamen, maar indeling naar onderwerp.
1632-1735-not.blogspot.com
Omstreeks 1740 verdween in Blaricum langszamerhand het gebruik van patroniemen en kwamen de toenamen in zwang. In een kleine gemeenschap was een toenaam lange tijd overbodig.
gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=61989
Gerrit Ploos van Amstel was de zoon van de Blaricumse dominee Gerardus Ploos van Amstel. Gerrit kocht in de Blaricumse Bouvwenen het perceel waar ooit \'t Slot Ruysdael stond.
ploos-van-amstel.blogspot.com
SLOT RUYSDAEL was gelegen te Blaricum in de Bouwvenen langs de Gooiersgracht. De landschapschilder Jacob van Ruisdael ontleende zijn naam aan deze hofstede.
gooijer.netfirms.com/slot%20ruysendaal.htm
Op de Tafelberg van Blaricum heeft in de 17e en 18e eeuw een orientatietafel gelegen. De eerste tafel is in de 18e eeuw door Hendrik Bicker vervangen door een marmer exemplaar. De resten van de tafel zijn door de erfgooiers afgestaan aan het Goois Museum te Hilversum.
gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=72831
Voordat het kadaster werd ingevoerd werden akkers op de Eng niet aangegeven met een nummer, maar met een naam. Veel van deze veldnamen hebben de tand des tijds doorstaan en worden nog gebruikt.
blaricumse-toponiemen.blogspot.com
Toponiemen met perceelnummers aangegeven op kadasterkaart 1832. Ook luchtfoto uit 1952 van een gedeelte van Blaricum.
gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=22181&BLARICUMSE_TOPONIEMEN_I
Blaricummers op de verpondingslijst 1733. Plattegrond en kopieen uit het Gaderboek.
gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=10270&BLARICUM_HUIZEN_VERPONDING_1732_
Blaricummers op de verpondingslijst 1733. Plattegrond en kopieen uit het Gaderboek.
gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=10270&BLARICUM_HUIZEN_VERPONDING_1732_
Verponding 1750 - 1806 (1)
gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=92327
Verponding 1750 - 1806 (2)
gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=92337
Verponding 1750 - 1806 (3)
gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=92346
VERPONDINGSAANSLAG was een voorloper van de Oroerend Zaak Belasting. Tot ca. 1806 werden onroerende goederen op deze manier belast.
gooiland-tax.blogspot.com
De volkstelling Blaricum 1811 is niet bewaard gebleven. Reconstructie door de koppeling van RK doopboek (1732-1814) aan verpondingkohier (1750-1806).
blaricum-1773-1811-1832.blogspot.com
Blaricum Vroeger en Nu. Historie en wederwaardigheden over het Mooiste en Gooiste dorp van \'t Gooi. Oude Ansichten en Nieuwe aanzichten.
home.telfort.nl/sp287910/blaricum-vroeger-nu.html
Einde 19e eeuw leefde in Blaricum het zogenaamde WONDERVROUWTJE. Volgens de dorpelingen kon zij zieken genezen en bezat zij magische krachten. Haar bijnaam was Malle Gijsje.
gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=71493
____________________________________
BLARICUM HISTORISCHE KRING
http://www.histkringblaricum.nl/
BLARICUM: Hei en Wei - index
http://index-blaricum-english.blogspot.com/
Blaricumse verhalen in Hei en Wei vanaf 1970 t/m 1976

BLARICUM 1750-1806 ozb alfabet
http://blaricum-ozb-1750.blogspot.com/
VERPONDINGEN 1750-1806 - BLARICUM - OP ALFABET.
SAGV BLARICUM NR. 320

BLARICUM 1708 ERFGOOIERSLIJST
http://blaricum-1708-erfgooiers.blogspot.com/
Blaricum: Erfgooiers 1708 & DTB


BLARICUM 1719 KOPTIENDEN REGISTER
http://blaricum-1719-koptienden.blogspot.com/
Met het originele handschrift

BLARICUM 1805 ERFGOOIERSLIJST
http://blaricum-1805-erfgooierslijst.blogspot.com/
Poging om via de erfgooierslijst van 1805 te komen tot een reconstructie
van de volkstelling uit 1811.

BLARICUM 1832 - 1841 INWONERS
http://blaricum-1832-1841.blogspot.com/

BLARICUM VILLAGE .
http://www.silcom.com/~toad/vanb/holland.htm

BLARICUM: INDEX CODES
http://blaricum-index.blogspot.com/

BLARICUM TIJDENS DE BATAAFSE REPUBLIEK
Brief van 04-03-1797 over de 502 Blaricumse katholieken en de boerderijkerk
http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=63479

BLARICUMMERS & OZB 1732-1806 http://blaricum-17321806.blogspot.com/

http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=10270&BLARICUM_HUIZEN_VERPONDING_1732

BLARICUMMERS & BELASTING 1732-1806. KOHIER VAN VERPONDINGEN OVER ONROERENDE GOEDEREN. (zie 'gooiland' voor afbeeldingen)
SAGV NR. 319 (1732- ca. 1750)
SAGV NR. 320 (ca. 1750-1806)

BLARICUMMERS & OZB 1750-1806
http://blaricum-1750-1806.blogspot.com/
BLARICUMMERS & BELASTING 1750-1806
SAGV NR. 320 (ca. 1750-1806)

BLARICUMSE HUWELIJKSDATA.
http://gooijer.netfirms.com/huwelijks%20sluitingen.htm
HUWELIJKSSLUITINGEN IN HET 19e EEUWSE BLARICUM. Data afhankelijk van vastentijd en erfgooiers-schaardag in begin mei.
---------------------------------------------------------------
BLARICUMSE OOSTERMEENT

KWATWORMEN IN DE OOSTERMEENT
http://blaricum-oostermeent-emelten.blogspot.com/
http://gooijer.netfirms.com/kwatwormen.htm
Emeltenplaag, in de periode 1926-1940, bestreden door inzet spreeuwen.
Stellages met spreeuwenkastje geplaatst in de Meent.

WATERHUISHOUDING OOSTERMEENT
http://gooiersgracht-viersloot.blogspot.com/
Gooiergracht en Viersloot
---------------------------------------------------------------------
BOERDERIJEN 1
http://www.blaricum.euweb.info/boerderijen.html
Boerderij: Mosselweg, Kees Bakker, Hist. Kring, Zeven Linden. Kleurenfoto’s.

BOERDERIJEN 2
http://www.blaricum.euweb.info/boerderijen2.html
Boerderij: Meentweg, Dorpsstraat. Kleurenfoto’s

BOUWVENEN VAN BLARICUM
http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=56664
Van Hofstede Stachouwer tot Stachouwerveld en tot woonwijk.
BOUWVENEN VAN VEENONTGINNING TOT WOONWIJK http://blaricum-bouwvenen.blogspot.com/
Geschiedenis van de Blaricumse Bouwvenen, van veenontginning tot woonwijk.

DIALECT BLARICUM http://dialect-blaricum.blogspot.com/
DE VERLOREN ZOON UIT HET NIEUWE TESTAMENT.
Vergelijking van het dialect van Laren en Blaricum.

ERFGOOIERS HEIDE 1933
http://erfgooiers-heide-1933.blogspot.com/
Erfgooiers vreugde en leed in 1933.
Blaricumse erfgooiers gekort op WW uitkering.

GOOISTE DORP
http://www.euweb.nl/Blaricum

HEIDESCHAPEN IN DE WINTER.
http://gooijer.netfirms.com/winterkost.htm
Wintervoeding schapen in de naweide op de Engen. (op de akkers)

HOFSTEDEN BOUWVENEN http://hofsteden-bouwvenen.blogspot.com/
Ruysdael, Stachouwer, Capits Hofstede


HUISMERKEN VAN BLARICUMMERS. http://gooijer.netfirms.com/huismerken.htm
Huismerken van Blaricummers met bronvermelding.

HUIZENKOHIER 1732 (BLARICUM)
http://blaricum-verp1732.blogspot.com/
Huizen verponding 1732-1806 op volgorde van verpondingsnummer.

KADASTER OAT 1832 (BLARICUM sectie A, B en C
http://www.histkringblaricum.nl/pdf%20archief/Kadster%20Blaricum%201832.pdf

KADASTER OAT 1832 (BLARICUM sectie B)
http://kadaster-blaricum.blogspot.com/
Kadaster Blaricum 1832 met Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel van Sectie B.
De achternamen van de huis- eigenaren staan op alfabet.
-- Description in Dutch & English : 'Het kadaster van 1832 op internet'. & 'Dutch cadastral plans of 1832' ... http://users.bart.nl/~leenders/hgt/22-3c.html


KOPTIENDEN 1660-1692 (BLARICUM)
http://koptiende-16601692.blogspot.com/
Blaricum: Koptiendenbetalers uit de jaren 1660, 1670, 1677, 1680, 1692

KOPTIENDEN 1677-1708 (BLARICUM)
http://koptiende-16771708.blogspot.com/
Blaricum: Koptiendenbetalers uit de jaren 1677, 1680, 1695, 1708
-------------------------------------------------------------------
MAATLANDEN EN ANGERECHTEN (BLARICUM-HUIZEN)

TRADIONEEL BEHEER EN GEBRUIK VAN DE MAATLANDEN
http://gooise-maatlanden.blogspot.com/
Tot de afsluiting van de Zuiderzee in gebruik als hooiland.

DE GOOISCHE ZOMERKADE EN DE MAATLANDEN
http://gooijer.netfirms.com/maatlanden.htm

-----------------------------------------------------------------
MOEDERS ERFDEEL 1710
http://1710-blaricum-erfdeel.blogspot.com/
RUZIE OM MOEDERS ERFDEEL. In 1710 werd de zoon van een
weduwnaar begraven. Deze jongen had recht op een erfdeel van
zijn eerder overleden moeder. Tijdens de begrafenis van de jongen,
ontstond er ruzie op het kerkhof met de familie van de overleden moeder.

PLOOS VAN AMSTEL UIT BLARICUM
http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=aticle&warticle_id=66488


RESOLUTIEBOEK LAREN DEEL I - 1698
http://laren-resolutie-1698.blogspot.com/
Afspraak tussen Laren en Blaricum over het onderhoud van de Viersloot.

SLOT RUYSDAEL BLARICUM.
http://gooijer.netfirms.com/slot%20ruysendaal.htm
http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=19113&SLOT_RUYSDAEL_TE_BLARICUM
HET SLOT RUYSDAEL ONDER DE BAN VAN NAARDEN. Het Slot lag in een
enclave, die juridisch onder Naarden viel. (zie 'gooiland' voor afbeeldingen)


STACHOUWER'S SLAVENPLANTAGES
http://stachouwer-slaven-hkbl95.blogspot.com/
In de Hervormde Kerk van Blaricum is de fraaie grafzerk te zien
van Johan Stachouwer. Hij bezat niet alleen de hofstede Stachouwer
in de Bouwevenen, maar ook slavenplantages.

TAFELBERG IN 1934
http://gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=71350

TAFELBERG MET ORIENTATIETAFEL
http://gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=72831
In de 17e eeuw werd de eerste orientatietafel op de Kooltjesberg aangebracht.
Al spoedig sprak men van de Tafelberg. In de 18e eeuw werd de oude tafel door Hendrik Bicker vervangen door een nieuw marmeren exemplaar.

TOPONIEMEN IN DE ENG. (BLARICUM)
http://blaricumse-toponiemen.blogspot.com/
Blaricumse toponiemen. Artikel en lijst van oude veldnamen.

VERPONDINGEN
http://gooiland-tax.blogspot.com/
GOOISE ONROEREND ZAAK BELASTING 1632 - 1806. Verponding onroerend goed de voorloper van de huidige Onroerend Zaak Belasting.
___________________________________________-
BLARICUM: INDEX CODENUMMERS
Blaricum index URL’s en Codes
http://blaricum-index.blogspot.com/

Index archief Blaricum-Laren
http://blaricum-laren.blogspot.com/

Schout van Blaricum
http://dorps-schout.blogspot.com/

Blaricumse burgemeester Hosang
http://hosang-burgemr.blogspot.com/

Blaricumse toponiemen
http://toponiemen.blogspot.com/


Gooiland van de Erfgooiers
http://erfgooier.blogspot.com/

Huwelijkssluitingen in het 19e eeuwse Blaricum
http://blaricum-huwelijk.blogspot.com/


Gifmengende stiefmoeder
http://gifmoordenares.blogspot.com/

Gooise Verpondingen 1632-1806
http://gooiland-tax.blogspot.com/

Blaricum huizenverponding 1732-1806
http://blaricum-verp1732.blogspot.com/

Blaricummers & OZB 1732-1806
http://blaricum-17321806.blogspot.com/

Blaricummers & OZB 1750-1806
http://blaricum-1750-1806.blogspot.com/

Blaricum: Koptienden 1660-1692
http://koptiende-16601692.blogspot.com/

Blaricum: Koptienden 1677-1708
http://koptiende-16771708.blogspot.com/

Notulenboek Hollandsche Maatschappij voor de Landbouw,
Afdeeling Gooiland 1848 - 1920
http://gooimij-notulen.blogspot.com/

Notulenboek Gooise Landbouwmij 1856-1877
http://gooimij-1856-1877.blogspot.com/

Oprichting Gooise Landbouwmij
http://gooimij-1848.blogspot.com/

_____________________________________________
INDEX BLARICUM: HISTORIE IN WOORD EN BEELD:
WEBCIJFERS, BACKLINKS, KEYWORDS ...

www.histkringblaricum.nl
http://www.histkringblaricum.nl/pdf%20archief/kadster%20blaricum%201832.pdf - www.histkringblaricum.nl/pdf%20archief/kadster%20blaricum%201832.pdf/
gooijer.nl.jouwpagina.nl
gooijer.nl - gooijer.nl.jouwpagina.nl//
www.jouwpagina.nl
jouwpagina.nl - www.jouwpagina.nl//
index-blaricum-dutch-english.blogspot.com
& index blaricum english - index-blaricum-dutch-english.blogspot.com//
blaricum-laren.blogspot.com
& ora blaricum laren - blaricum-laren.blogspot.com//
www.histkringblaricum.nl
adres & web h.k. blaricum - www.histkringblaricum.nl//
www.nummerzoeker.com
adressen blaricum - www.nummerzoeker.com/personen/blaricum/
blaricum-1708-erfgooiers.blogspot.com
blaricum 1708 erfgooierslijst - blaricum-1708-erfgooiers.blogspot.com//
topo-maps.blogspot.com
blaricum 1723 - topo-maps.blogspot.com/2008/03/blog-post_716.html/
blaricum-ozb-1750.blogspot.com
blaricum 1750-1806 ozb alfabet - blaricum-ozb-1750.blogspot.com//
blaricum-1805-erfgooierslijst.blogspot.com
blaricum 1805 erfgooierslijst - blaricum-1805-erfgooierslijst.blogspot.com//
blaricum-1832-1841.blogspot.com
blaricum 1832-1841 - blaricum-1832-1841.blogspot.com//
www.www.
blaricum village . - www.//
www.blaricum.nl
blaricum: historie - www.blaricum.nl//
blaricum-index.blogspot.com
blaricum: index codes - blaricum-index.blogspot.com//
blaricum-1579-koptienden.blogspot.com
blaricum: koptienden 1579 - blaricum-1579-koptienden.blogspot.com//
blaricum-1719-koptienden.blogspot.com
blaricum: koptienden 1719 - blaricum-1719-koptienden.blogspot.com//
blaricum-17321806.blogspot.com
blaricummers & ozb 1732-1806 - blaricum-17321806.blogspot.com//
blaricum-1750-1806.blogspot.com
blaricummers & ozb 1750-1806 - blaricum-1750-1806.blogspot.com//
gooiland.vijftigplusser.nl
blaricums dialect - gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=%207981&dialect_blaricum_amp_laren_/
gooijer.netfirms.com
blaricumse huwelijksdata. - gooijer.netfirms.com/huwelijks%20sluitingen.htm/
gooiland.vijftigplusser.nl
blaricumse huwelijkstraditie - gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=7020&huwelijksraditie_in_blaricum_/
www.blaricum.euweb.info
boerderijen 1 - www.blaricum.euweb.info/boerderijen.html/
www.blaricum.euweb.info
boerderijen 2 - www.blaricum.euweb.info/boerderijen2.html/
gooiland.vijftigplusser.nl
boerderijkerk 1797 - gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=63479/
blaricum-bouwvenen.blogspot.com
bouwvenen, woonwijk - blaricum-bouwvenen.blogspot.com//
gooiland.b2me.nl
brand in 1696 - gooiland.b2me.nl/weblog/print.php?warticle_id=89989/
gooi-autoriteiten-republiek.blogspot.com
buurmeester,schout & schepen. - gooi-autoriteiten-republiek.blogspot.com//
dialect-blaricum.blogspot.com
dialect blaricum - dialect-blaricum.blogspot.com//
gooiland.50plusser.nl
dorpsfiguren: armmeester - gooiland.50plusser.nl/index.php?page=article&warticle_id=72325/
www.histkringblaricum.nl
fam. de graaf - www.histkringblaricum.nl/genealogie/graaf/graaf.htm/
laren-resolutie-1698.blogspot.com
gooiersgracht & viersloot - laren-resolutie-1698.blogspot.com//
www.blaricum.euweb.info
gooise boerderij - www.blaricum.euweb.info/ateliers_info.html/
www.euweb.nl
gooiste dorp - www.euweb.nl/blaricum/
www.heienwei.nl
hei & wei index - www.heienwei.nl//
index-blaricum-english.blogspot.com
hei & wei, tijdschrift - index-blaricum-english.blogspot.com//
gooijer.netfirms.com
heideschapen in de winter. - gooijer.netfirms.com/winterkost.htm/
hofsteden-bouwvenen.blogspot.com
hofsteden bouwvenen - hofsteden-bouwvenen.blogspot.com//
gooijer.netfirms.com
huismerken van blaricummers. - gooijer.netfirms.com/huismerken.htm/
blaricum-verp1732.blogspot.com
huizenkohier 1732 - blaricum-verp1732.blogspot.com//
www.histkringblaricum.nl
kadaster o.a.t. a,b, c 1832 - www.histkringblaricum.nl/pdf%20archief/kadster%20blaricum%201832.pdf/
kadaster-blaricum.blogspot.com
kadaster sectie b : oat 1832 - kadaster-blaricum.blogspot.com//
gooiland.vijftigplusser.nl
kadasterkaart 1832 - gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=2757&kadasterkaart-blaricum-uit-ca-1832/
koptiende-16601692.blogspot.com
koptienden 1660-1692 - koptiende-16601692.blogspot.com//
koptiende-16771708.blogspot.com
koptienden 1677-1708 - koptiende-16771708.blogspot.com//
1710-blaricum-erfdeel.blogspot.com
moeders erfdeel 1710 - 1710-blaricum-erfdeel.blogspot.com//
blaricum-molenveen.blogspot.com
molenveen blaricum - blaricum-molenveen.blogspot.com//
blaricum-rk-1881.blogspot.com
naamlijst parochie 1881 - blaricum-rk-1881.blogspot.com//
1632-1735-not.blogspot.com
notarisakten 1632-1735 - 1632-1735-not.blogspot.com//
gooiland.vijftigplusser.nl
patroniem wordt toenaam - gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=61989/
ploos-van-amstel.blogspot.com
ploos van amstel - ploos-van-amstel.blogspot.com//
gooijer.netfirms.com
slot ruysdael blaricum. - gooijer.netfirms.com/slot%20ruysendaal.htm/
gooiland.50plusser.nl
tafelberg met tafel - gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=72831/
blaricumse-toponiemen.blogspot.com
toponiemen in de eng. - blaricumse-toponiemen.blogspot.com//
gooiland.vijftigplusser.nl
toponiemen met percelen - gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=22181&blaricumse_toponiemen_i/
gooiland.vijftigplusser.nl
verponding 1732 - gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=10270&blaricum_huizen_verponding_1732_/
gooiland.vijftigplusser.nl
verponding 1732/1733 - gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=10270&blaricum_huizen_verponding_1732_/
gooiland.50plusser.nl
verponding 1750-1806 (1) - gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=92327/
gooiland.50plusser.nl
verponding 1750-1806 (2) - gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=92337/
gooiland.50plusser.nl
verponding 1750-1806 (3) - gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=92346/
gooiland-tax.blogspot.com
verpondingen - gooiland-tax.blogspot.com//
blaricum-1773-1811-1832.blogspot.com
volkstelling 1811 & huisnrs - blaricum-1773-1811-1832.blogspot.com//
home.telfort.nl
vroeger en nu - home.telfort.nl/sp287910/blaricum-vroeger-nu.html/
gooiland.vijftigplusser.nl
wondervrouwtje - gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=71493/
www.histkringblaricum.nl
http://www.histkringblaricum.nl/ - www.histkringblaricum.nl//
index-blaricum-english.blogspot.com
http://index-blaricum-english.blogspot.com/ - index-blaricum-english.blogspot.com//
blaricum-ozb-1750.blogspot.com
http://blaricum-ozb-1750.blogspot.com/ - blaricum-ozb-1750.blogspot.com//
blaricum-1708-erfgooiers.blogspot.com
http://blaricum-1708-erfgooiers.blogspot.com/ - blaricum-1708-erfgooiers.blogspot.com//
blaricum-1719-koptienden.blogspot.com
http://blaricum-1719-koptienden.blogspot.com/ - blaricum-1719-koptienden.blogspot.com//
blaricum-1805-erfgooierslijst.blogspot.com
http://blaricum-1805-erfgooierslijst.blogspot.com/ - blaricum-1805-erfgooierslijst.blogspot.com//
blaricum-1832-1841.blogspot.com
http://blaricum-1832-1841.blogspot.com/ - blaricum-1832-1841.blogspot.com//
www.silcom.com
http://www.silcom.com/~toad/vanb/holland.htm - www.silcom.com/~toad/vanb/holland.htm/
blaricum-index.blogspot.com
http://blaricum-index.blogspot.com/ - blaricum-index.blogspot.com//
gooiland.vijftigplusser.nl
http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=63479 - gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=63479/
blaricum-17321806.blogspot.com
http://blaricum-17321806.blogspot.com/ - blaricum-17321806.blogspot.com//
gooiland.vijftigplusser.nl
http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=10270&blaricum_huizen_verponding_1732 - gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=10270&blaricum_huizen_verponding_1732/
blaricum-1750-1806.blogspot.com
http://blaricum-1750-1806.blogspot.com/ - blaricum-1750-1806.blogspot.com//
gooijer.netfirms.com
http://gooijer.netfirms.com/huwelijks%20sluitingen.htm - gooijer.netfirms.com/huwelijks%20sluitingen.htm/
blaricum-oostermeent-emelten.blogspot.com
http://blaricum-oostermeent-emelten.blogspot.com/ - blaricum-oostermeent-emelten.blogspot.com//
gooijer.netfirms.com
http://gooijer.netfirms.com/kwatwormen.htm - gooijer.netfirms.com/kwatwormen.htm/
gooiersgracht-viersloot.blogspot.com
http://gooiersgracht-viersloot.blogspot.com/ - gooiersgracht-viersloot.blogspot.com//
www.blaricum.euweb.info
http://www.blaricum.euweb.info/boerderijen.html - www.blaricum.euweb.info/boerderijen.html/
www.blaricum.euweb.info
http://www.blaricum.euweb.info/boerderijen2.html - www.blaricum.euweb.info/boerderijen2.html/
gooiland.vijftigplusser.nl
http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=56664 - gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=56664/
blaricum-bouwvenen.blogspot.com
http://blaricum-bouwvenen.blogspot.com/ - blaricum-bouwvenen.blogspot.com//
dialect-blaricum.blogspot.com
http://dialect-blaricum.blogspot.com/ - dialect-blaricum.blogspot.com//
erfgooiers-heide-1933.blogspot.com
http://erfgooiers-heide-1933.blogspot.com/ - erfgooiers-heide-1933.blogspot.com//
www.euweb.nl
http://www.euweb.nl/blaricum - www.euweb.nl/blaricum/
gooijer.netfirms.com
http://gooijer.netfirms.com/winterkost.htm - gooijer.netfirms.com/winterkost.htm/
hofsteden-bouwvenen.blogspot.com
http://hofsteden-bouwvenen.blogspot.com/ - hofsteden-bouwvenen.blogspot.com//
gooijer.netfirms.com
http://gooijer.netfirms.com/huismerken.htm - gooijer.netfirms.com/huismerken.htm/
blaricum-verp1732.blogspot.com
http://blaricum-verp1732.blogspot.com/ - blaricum-verp1732.blogspot.com//
www.histkringblaricum.nl
http://www.histkringblaricum.nl/pdf%20archief/kadster%20blaricum%201832.pdf - www.histkringblaricum.nl/pdf%20archief/kadster%20blaricum%201832.pdf/
kadaster-blaricum.blogspot.com
http://kadaster-blaricum.blogspot.com/ - kadaster-blaricum.blogspot.com//
users.bart.nl
http://users.bart.nl/~leenders/hgt/22-3c.html - users.bart.nl/~leenders/hgt/22-3c.html/
koptiende-16601692.blogspot.com
http://koptiende-16601692.blogspot.com/ - koptiende-16601692.blogspot.com//
koptiende-16771708.blogspot.com
http://koptiende-16771708.blogspot.com/ - koptiende-16771708.blogspot.com//
gooise-maatlanden.blogspot.com
http://gooise-maatlanden.blogspot.com/ - gooise-maatlanden.blogspot.com//
gooijer.netfirms.com
http://gooijer.netfirms.com/maatlanden.htm - gooijer.netfirms.com/maatlanden.htm/
1710-blaricum-erfdeel.blogspot.com
http://1710-blaricum-erfdeel.blogspot.com/ - 1710-blaricum-erfdeel.blogspot.com//
gooiland.vijftigplusser.nl
http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=aticle&warticle_id=66488 - gooiland.vijftigplusser.nl/?page=aticle&warticle_id=66488/
laren-resolutie-1698.blogspot.com
http://laren-resolutie-1698.blogspot.com/ - laren-resolutie-1698.blogspot.com//
gooijer.netfirms.com
http://gooijer.netfirms.com/slot%20ruysendaal.htm - gooijer.netfirms.com/slot%20ruysendaal.htm/
gooiland.vijftigplusser.nl
http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=19113&slot_ruysdael_te_blaricum - gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=19113&slot_ruysdael_te_blaricum/
stachouwer-slaven-hkbl95.blogspot.com
http://stachouwer-slaven-hkbl95.blogspot.com/ - stachouwer-slaven-hkbl95.blogspot.com//
gooiland.50plusser.nl
http://gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=71350 - gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=71350/
gooiland.50plusser.nl
http://gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=72831 - gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=72831/
blaricumse-toponiemen.blogspot.com
http://blaricumse-toponiemen.blogspot.com/ - blaricumse-toponiemen.blogspot.com//
gooiland-tax.blogspot.com
http://gooiland-tax.blogspot.com/ - gooiland-tax.blogspot.com//
blaricum-index.blogspot.com
http://blaricum-index.blogspot.com/ - blaricum-index.blogspot.com//
blaricum-laren.blogspot.com
http://blaricum-laren.blogspot.com/ - blaricum-laren.blogspot.com//
dorps-schout.blogspot.com
http://dorps-schout.blogspot.com/ - dorps-schout.blogspot.com//
hosang-burgemr.blogspot.com
http://hosang-burgemr.blogspot.com/ - hosang-burgemr.blogspot.com//
toponiemen.blogspot.com
http://toponiemen.blogspot.com/ - toponiemen.blogspot.com//
erfgooier.blogspot.com
http://erfgooier.blogspot.com/ - erfgooier.blogspot.com//
blaricum-huwelijk.blogspot.com
http://blaricum-huwelijk.blogspot.com/ - blaricum-huwelijk.blogspot.com//
gifmoordenares.blogspot.com
http://gifmoordenares.blogspot.com/ - gifmoordenares.blogspot.com//
gooiland-tax.blogspot.com
http://gooiland-tax.blogspot.com/ - gooiland-tax.blogspot.com//
blaricum-verp1732.blogspot.com
http://blaricum-verp1732.blogspot.com/ - blaricum-verp1732.blogspot.com//
blaricum-17321806.blogspot.com
http://blaricum-17321806.blogspot.com/ - blaricum-17321806.blogspot.com//
blaricum-1750-1806.blogspot.com
http://blaricum-1750-1806.blogspot.com/ - blaricum-1750-1806.blogspot.com//
koptiende-16601692.blogspot.com
http://koptiende-16601692.blogspot.com/ - koptiende-16601692.blogspot.com//
koptiende-16771708.blogspot.com
http://koptiende-16771708.blogspot.com/ - koptiende-16771708.blogspot.com//
gooimij-notulen.blogspot.com
http://gooimij-notulen.blogspot.com/ - gooimij-notulen.blogspot.com//
gooimij-1856-1877.blogspot.com
http://gooimij-1856-1877.blogspot.com/ - gooimij-1856-1877.blogspot.com//
gooimij-1848.blogspot.com
http://gooimij-1848.blogspot.com/ - gooimij-1848.blogspot.com//
gooijer.netfirms.com
http://gooijer.netfirms.com/ - gooijer.netfirms.com//
gooijer.nl.jouwpagina.nl
http://gooijer.nl.jouwpagina.nl/ - gooijer.nl.jouwpagina.nl//
gooijer.netfirms.com
f.j.j. de gooijer - gooijer.netfirms.com//
gooijer.netfirms.com
http://gooijer.netfirms.com/ - gooijer.netfirms.com//
gooijer.nl.jouwpagina.nl
http://gooijer.nl.jouwpagina.nl/ - gooijer.nl.jouwpagina.nl//
gooiland.vijftigplusser.nl
http://gooiland.vijftigplusser.nl/ - gooiland.vijftigplusser.nl//
www.blogger.com
paradijsje - www.blogger.com/profile/03700167267440969917/
www.blogger.com
view my complete profile - www.blogger.com/profile/03700167267440969917/
news.google.com
google news - news.google.com//
editme!
edit-me - editme!/

_________________________________________________________________
F.J.J. de Gooijer
gooijerfjj@hotmail.com

http://gooijer.netfirms.com/
http://gooijer.nl.jouwpagina.nl/

__________________________________________________________
OVERZICHT VAN CODENUMMERS dd: 03.09.98
DE VOLGENDE CODENUMMERS ZIJN BIJ DE HISTORISCHE KRING BLARICUM
BEKEND EN STAAN IN EEN ANDER PROGRAMMA DAN WP5.1. EN/OF GENS
DATA. TER ONDERSCHEIDING ZIJN DE OORSPRONKELIJKE CODENUMMERS,
WAAR ZE VAN AFGELEID WAREN VOORZIEN VAN NIEUWE CODENUMMERS.
CODE HIST. KRING

B732&806.TOT 40.507

B732VERP.ALM 4.820 B732VERP.DOC 35.840

B732VERP.ALN 18.906 B732VERP.WP5 17.931

B750VERP.ALK 21.984

B750VERP.DOC 111.104

B750VERP.ALM 25.680

B750VERP.ALN 80.471 B750VERP.WP5 76.796

SLBL1708.90M 10.150 BERF170¬8.98N 46.592

BERF1708.DOC 53.248

BERF1708.WP5 27.351

KOPTL719.REG 8.570 KOPTL719.RTF 16.481

GOOIJER .OPM 43.488

GOOIJER .PLT 2.781

GOOIJER .PRS 69.120

GOOIJER .RLT 10.240

GOOIJER .TXT 12.195
______________________________________
BLARICUM
B732VERP.ALM = B732VERP.DOC HUIZENK. 1732 VOLGORDE DOOPNAMEN

B732VERP.ALN = B732VERP.WP5 HUIZENK. 1732 VOLGORDE VERP.NRS

B732VERP.ALK VERP.KOH. NR. 319 (VAN HIST. KRING 15.08.¬1998)

B732VERP.ALM VERP.KOH. NR. 319 ('ALK' AANGEVULD 16.08.1998)

B750VERP.ALM VERP.KOH. NR. 320 (F.J.J. DE GOOIJER)

VERP.NRS. HUIZEN OP ACHTERNAAM
B750&806.VER VERP.KOH. NR. 320 (F.J.J. DE GOOIJER)

VERP.NRS. HUIZEN OP NUMMER VOLGORDE
B750&806.TOT VERP.KOH. NR. 320 (F.J.J. DE GOOIJER)

B750&806.VER AANGEVULD MET 'TOELICHTING'
ZOALS B.V. [HUIS VAN ............]

B732&806.TOT B750&806.TOT AANGEVULD MET 'VERPONDINGSLIJST UIT 1732'.
VANAF 1732 TOT 1806 ZIJN PRAKTISCH ALLE HUISEIGENAREN VERMELD.

B732VERP.ALM 4.820

B732VERP.ALN 18.906

B750VERP.ALK 21.984

B750VERP.ALM 25.680

B750VERP.ALN 80.471

SLBL1708.90M 10.150

KOPTL719.REG 8.570
___________________________________________________________________________
BLARICUM
B732&806.TOT B750&806.TOT AANGEVULD MET 'VERPONDINGSLIJST UIT 1732'.
VANAF 1732 TOT 1806 ZIJN PRAKTISCH ALLE HUISEIGENAREN VERMELD.

B732VERP.ALM = HUIZENK. 1732 VOLGORDE DOOPNAMEN

B732VERP.ALN = HUIZENK. 1732 VOLGORDE VERP.NRS

B732VERP.ALK VERP.KOH. NR. 319

B732VERP.ALN

B732VERP.ALO

B732VERP.TRW

B732VERP.WP5
_____________
B750&806.TOT VERP.KOH. NR. 320 (F.J.J. DE GOOIJER)

B750&806.VER AANGEVULD MET 'TOELICHTING'
ZOALS B.V. [HUIS VAN ............]

B750&806.VER VERP.KOH. NR. 320 (F.J.J. DE GOOIJER)
VERP.NRS. HUIZEN OP NUMMER VOLGORDE

B750VERP.ALK
B750VERP.ALM VERP.KOHIER NR. 320 (F.J.J. DE GOOIJER)

VERP.NRS. HUIZEN OP ACHTERNAAM
B750VERP.ALN

B750VERP.ALO

B750VERP.WP5
___________________
B805VERP.320
BV & EaALF.750

BV&EaALF.805

BV&EaALF.806

BVER&ERF.805

SLBL1708.99N

VERPONDI.NG1
-------------------------------------
Vanaf 1872 zijn er over Blaricum veel wederwaardigheden verschenen in de
Gooi en Eemlander. De heer Henri Klein heeft deze bijeengebracht
in vier boeken onder de titel: KRONIEK VAN EEN ERFGOOIERSDORP BLARICUM.
--------------------------------------
Afgeleid van &NDEXBLV.ERP en Z&OVERZICHT 09.07.200o F.J.J. de Gooijer

http://gooijer.nl.jouwpagina.nl/
Stad en Lande Archief op internet 

Voor afbeeldingen en foto's, zie:
http://gooiland.vijftigplusser.nl/
-->

_____________________________________

Gratis website teller


<

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?